Kids Academy - KaliszNiepubliczne przedszkole z językiem angielskim w Kaliszu

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Regulamin

REGULAMIN PRZEDSZKOLA KID’S ACADEMY W KALISZU

 

OPRACOWANY NA PODSTAWIE STATUTU PRZEDSZKOLA ZATWIERDZONEGO PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ

 

1.       Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

2.       Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

3.       Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.

4.       Przedszkole organizuje obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich dzieci do niego uczęszczających.

5.       W ramach czesnego przedszkole zapewnia zajęcia dodatkowe t.j. rytmika, język angielski, zajęcia artystyczne, gimnastyka korekcyjna, edukacja ekologiczna, ćwiczenia logopedyczne, wycieczki.

6.       Przedszkole może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

7.       Organizację określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

8.       Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.

9.       Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców w pisemnym upoważnieniu podpisanym przez rodziców.

10.   Do przedszkola są przyjmowane dzieci zdrowe.

11.   Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków ani żadnych środków farmaceutycznych.

12.   W przypadku pogorszenia się samopoczucia dziecka lub objawów choroby nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

13.   Przedszkole nie ponosi odpowiedzialność za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością przedszkola.

14.   Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

a w szczególności do:

1)właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

2)życzliwego, podmiotowego traktowania,

3)swobody wyrażania myśli i przekonań,

4)rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

15.   Dzieci mają obowiązek współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i                                                                                                                                             opieki.

16.   Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego, szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.

17.   Kulturalnego zwracania się do innych: używania form grzecznościowych.

18.   Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola w przypadku gdy:

1)      Zachowania dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami / opiekunami prawnymi

2)      Rodzice lub opiekunowie prawni w sytuacjach, które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego.

19.   Rodzice maja prawo poznania pełnej informacji dotyczącej dziecka.

20.   Rodzice mają prawo kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.

21.   Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt jest wliczony w opłatę stałą.

22.   Zwrot stawki żywieniowej w przypadku nieobecności dziecka liczony jest od drugiego dnia zgłoszonej nieobecności.

23.   Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca.

24.   Pobierana jest opłata wpisowa przy podpisywaniu umowy między przedszkolem a rodzicami/ opiekunami dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.

25.   Wpisowe nie podlega zwrotowi.

26.   Rodzice zobowiązani są do terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.

27.   Rodzice mają obowiązek informowania nauczycieli każdorazowo o zmianie numeru telefonu kontaktowego oraz o zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania.

28.   Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole jego choroby.

29.   Rodzice zobowiązani są do wprowadzenia dziecka do budynku i przekazania go pracownikowi przedszkola.

30.   Obowiązkiem rodzica jest zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

 

Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.