Kids Academy - KaliszNiepubliczne przedszkole z językiem angielskim w Kaliszu

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Umowa z przedszkolem

UMOWA NR……………………………….

 

 

Umowa o sprawowanie  opieki nad dzieckiem w niepublicznym przedszkolu Kids Academy w Kaliszu,w okresie od …………….… do ……………….….,

 zawarta w dniu ………………….., pomiędzy:

 

Niepublicznym Przedszkolem Kids Academy s.c., ul.Polna 92-96, 62-800 Kalisz, reprezentowanym przez Karolinę Klejszmidt-Adamczyk oraz Martę Woźniak

 

a

 

Rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka

……………………………………………………………………………….., ur.  ………………………………..,

w  ………………………………………………………….

Seria i numer dowodu osobistego  …………………………………… .

 

 

§1

Niepubliczne Przedszkole Kids Academy Zobowiązuje się do wykonywania następujących świadczeń :

1.     Sprawowanie w sposób rzetelny opieki nad dzieckiem stosownie do jego wieku i stopnia rozwoju, zgodnie z postanowieniami Statutu przedszkola.

2.     Czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu.

3.     Realizację zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN

4.     Realizację zajęć dodatkowych, których program ustala dyrekcja przedszkola.

5.     Zapewnienie dziecku wyżywienia.

6.     Zapewnienie dziecku ubezpieczenia NNW.

 

 

§2

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązują się do:

1.     Uiszczania opłaty za opiekę sprawowaną nad dzieckiem w wysokości

390 zł miesięcznie do 5 każdego miesiąca z góry na konto bankowe.

Numer konta bankowego

60 2490 0005 0000 4510 9450 8304  Alior Bank

W tytule imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc rozliczeniowy, oraz do wpłacenia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

2.     Akceptacji, podpisania i przestrzegania Regulaminu przedszkola.

3.     Odbierania dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola tj. od 7 do 17.

4.     Zgłaszania nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:00 dnia nieobecności.

5.     Informowania nauczycieli przedszkola o chorobie zakaźnej dziecka.

 

 

§3

Wypowiedzenie umowy

1.     Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku niewywiązania się stron z wyżej wymienionych obowiązków.

2.     Strony mają prawo wypowiedzieć umowę z innych powodów niż w punkcie 1, §3 w terminie 30 dniowym tak, aby umowa kończyła się ostatniego dnia miesiąca.

 

§4

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§5

Spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze wzglądu na siedzibę przedszkola Kids Academy.

 

§6

W sprawach niewskazanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§7

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

……………………………………………………                        ………………………………………………

Niepubliczne Przedszkole                                         Rodzic (opiekun prawny )

Kids Academy