Kids Academy - KaliszNiepubliczne przedszkole z językiem angielskim w Kaliszu

Jak uczymy języka angielskiego?

Jak uczymy języka angielskiego?

 

JAK UCZYMY JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KID’ ACADEMY?...........................

Rozumienie przez dziecko słów w języku angielskim odbywa się w taki sam sposób, jak poznanie języka ojczystego – „przez obserwację, słuchanie
i naśladowanie dźwięków, wyrażeń, ruchów, gestów i mimiki osób dorosłych, które przebywają z dziećmi na co dzień.”  Poznając język ojczysty lub język angielski, dziecko stosuje swoje naturalne predyspozycje do porozumiewania się ze światem. Poprzez obserwowanie swoich opiekunów, robi to samo co oni.
W naszym przedszkolu, celem nauczania jest wprowadzenie uczniów w świat języka angielskiego i przygotowanie ich do porozumiewania się w tym języku. Naszym zadaniem jest rozwijanie w dzieciach poczucia własnej wartości, a także wiary w możliwości językowe za pomocą pozytywnej informacji zwrotnej, odnoszącej się do kompetencji językowych każdego dziecka.
W trakcie nauki języka angielskiego chcemy zapewnić dziecku maksimum kontaktu z tym językiem. Rozwijamy w dzieciach postawy ciekawości, zainteresowania, otwartości, a także tolerancji wobec innych kultur. Uważamy, że wiek przedszkolny jest „najlepszym okresem do rozpoczęcia nauki języka obcego.” To co „dorosłym przychodzi z trudem , dla maluchów jest „dziecinnie” proste.” Nowe treści są łatwiej przyswajane im dziecko jest młodsze. Dzieci nie uczą się języka na pamięć, lecz po prostu go pojmują, podobnie jak zdobywanie umiejętności chodzenia, czy też posługiwania się łyżeczką. Aby odpowiednio dostosować metody nauczania języka angielskiego staramy się najpierw poznać możliwości dzieci, ich pasje i zainteresowania, umiejętności i zdolności. Dzieci zapamiętują dany materiał na różne sposoby, ponieważ jedni są wzrokowcami, drudzy są słuchowcami, a jeszcze inni kinestetykami. Dlatego na zajęciach w Kid’s Academy nauczyciele stosują różnorodne techniki uczenia się, aby zapamiętanie nowych treści było łatwe dla każdego dziecka. Zawsze nauczyciel jest odpowiednio przygotowany do każdego zajęcia oraz posiada wiele pomocy dydaktycznych. Nauka języka angielskiego powinna kojarzyć się dziecku z zabawą oraz przyjemnością. Za sprawą zabaw i gier dziecko rozwija się emocjonalnie oraz intelektualnie. Zabawy i gry wpływają na „ogólny rozwój psychoruchowy dziecka i są podstawową formą działalności. Poprzez słuchanie, śpiewanie, używanie języka w zabawach i grach dzieci w sposób naturalny nabywają umiejętności posługiwania się drugim językiem.” Pamiętając, że zabawy i gry rozwijają myślenie, wzbogacają osobowość dziecka, pomagają mu w opanowaniu nowego słownictwa, w posługiwaniu się językiem angielskim. Aby język angielski był dla dzieci tak samo naturalny, jak ich język ojczysty, staramy się zapewnić w naszym przedszkolu odpowiednie warunki do jego przyswajania. Sytuacje stworzone na zajęciach są podobne do rzeczywistych sytuacji, czyli zdarzeń, które w życiu codziennym mogą mieć miejsc.
U dzieci w wieku przedszkolnym przeważa myślenie konkretne i pamięć mechaniczna. Oznacza to, że dzieci aby zapamiętać nowe wiadomości potrzebują wielu powtórzeń. Ucząc się przede wszystkim przez działanie, rysowanie i rozwiązywanie zagadek, dzieci uczą się szybko, a jeszcze szybciej zapamiętują nowe treści. Nowe słownictwo  w Kid’s Academy jest powtarzane i utrwalane  na wszelkie sposoby.  Dzieci szybko się nudzą, dlatego „potrzebują nowych form ekspresji.” Mają dużą potrzebę ruchu, komunikowania się,  nie boją się popełniać błędów, chętnie eksperymentują z językiem. Dzieci bardzo lubią ruch, przy muzyce, ruch podczas zabaw i gier.

Ze względu na wiek dzieci, kształcenie w naszym przedszkolu odbywa się za pomocą odpowiednich metod. W naszym przedszkolu stosujemy metodę Total Physical Response oraz metodę komunikacyjną. Metoda Total Physical Response (TPR), to metoda reagowania całym ciałem. Bazuje ona na rozumieniu i wykonywaniu poleceń. Podstawą tej metody są polecenia wydawane przez nauczyciela w języku angielskim oraz ruch dzieci będący odpowiedzią na te polecenia. Aby dzieci dobrze zrozumiały wydawane przez nauczyciela polecenia, nauczyciel na początku sam pokazuje ruchem swojego ciała dane znaczenie zwrotu. Na przykład nauczyciel mówiąc – Touch your nose, dotyka swojego nosa. W efekcie dzieci uczą się języka poprzez działanie, poprzez fizyczne relacje. Metoda TPR zakłada, iż nauczanie ma być przede wszystkim przyjemnością dla dzieci. Rola nauczyciela w tej metodzie, polega między innymi na wyeliminowaniu z procesu dydaktycznego sytuacji powodujących stres i zdenerwowanie. Polecenia wydawane przez nauczyciela mają charakter wspierający np. za pomocą uśmiechu, serdecznego gestu, przyjaznej mimiki.   Na dzieci działają motywująco pochwały, ponieważ mają one silną potrzebę sukcesu.

Zgodnie z metodą komunikacyjną wszystkie czynności będące na zajęciach są ukierunkowane na mówienie. Komunikacja ma miejsce w sytuacji, w której „występuje: luka informacyjna, możliwość wyboru treścii form językowych, a także reakcja rozmówcy. Reakcja rozmówcy winna zaspokoić oczekiwania komunikacyjne inicjatora rozmowy.” Nie każde dziecko od razu wykaże pełną gotowość współdziałania. Często dziecko „otwiera się” dopiero po kilkunastu zajęciach, kilku miesiącach, przez cały ten czas nie mówiąc nic   w języku angielskim. Są to dzieci, które bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Dopiero po pewnym czasie postanawiają włączać się do wszystkich form zabaw, również tych werbalnych. W takich sytuacjach cierpliwie czekamy na pierwsze efekty swojego nauczania, dodatkowo nie stresując dziecka.